วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างแผนก/สาขา (Team)
เมนู Team คือการสร้างกลุ่มแยกตามทีมงาน แผนก หรือสาขา และใช้สำหรับจัดการระดับการอนุมัติ (Approve line) เพื่ออนุมัติคำขอของแบบฟอร์มต่างๆ แยกตามแต่ละ Team ได้

ขั้นตอนการสร้าง Team

  คลิก Create New Team เพื่อทำการสร้าง Team ใหม่
  กรอก ชื่อแผนก/สาขา ที่ต้องการ
  คลิก Create

การสร้าง Sub-Team หรือแผนก/สาขาย่อย

  คลิก
  เพื่อขยายให้เห็น Sub-Team
  คลิก Create New Team
  กรอก ชื่อแผนก/สาขาย่อย
  คลิก Create

การเพิ่มพนักงานเข้าแผนก/สาขา (Members)

  กรอก ชื่อพนักงานที่ต้องการที่ ช่องค้นหาพนักงาน
  คลิก ชื่อพนักงานที่ต้องการเพิ่มเข้าแผนก/สาขา

การสร้าง Flow (Approve Lines)

  คลิก แถบ Approve Line
  คลิก New Flow
  กรอก ชื่อ Flow ที่ต้องการ
  คลิก Create

การตั้งค่าแบบฟอร์มใน Approve Lines

  คลิก Set up form...

การสร้างและกำหนดลำดับการอนุมัติสำหรับการทำรายการคำขอต่างๆ

  Manage Approvers = กำหนดรายชื่อผู้อนุมัติของแต่ละลำดับ
  Min. Approval Required = เลือกจำนวนผู้อนุมัติขั้นต่ำของแต่ละลำดับ
  ลำดับกลุ่มการอนุมัติจะเรียงลำดับจาก ด้านล่าง ไป ด้านบน
  คลิก
  เพื่อทำการสร้างหรือกำหนดกลุ่มผู้อนุมัติสำหรับ Approve Line นี้
  กรอก ชื่อ Approver Group
  คลิก Create
  คลิก Manage Approver
  เลือก ผู้อนุมัติ
  คลิก Save
  คลิก จำนวนผู้อนุมัติขั้นต่ำ เพื่อกำหนดว่าจะต้องมีผู้อนุมัติในกล่องนี้กี่คน

การกำหนดผู้จัดการในแต่ละ Team

  คลิก Team Maker
  กรอก ชื่อที่ต้องการ
  คลิก ที่ชื่อ
  คลิก Save
Last modified 3mo ago