วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การสร้างแผนก/สาขา (Team)

เมนู Team คือการสร้างกลุ่มแยกตามทีมงาน แผนก หรือสาขา และใช้สำหรับจัดการระดับการอนุมัติ (Approve line) เพื่ออนุมัติคำขอของแบบฟอร์มต่างๆ แยกตามแต่ละ Team ได้

ขั้นตอนการสร้าง Team

 • คลิก Create New Team เพื่อทำการสร้าง Team ใหม่

 • กรอก ชื่อแผนก/สาขา ที่ต้องการ

 • คลิก Create

การสร้าง Sub-Team หรือแผนก/สาขาย่อย

 • คลิก เพื่อขยายให้เห็น Sub-Team

 • คลิก Create New Team

 • กรอก ชื่อแผนก/สาขาย่อย

 • คลิก Create

การเพิ่มพนักงานเข้าแผนก/สาขา (Members)

 • กรอก ชื่อพนักงานที่ต้องการที่ ช่องค้นหาพนักงาน

 • คลิก ชื่อพนักงานที่ต้องการเพิ่มเข้าแผนก/สาขา

การสร้าง Flow (Approve Lines)

 • คลิก แถบ Approve Line

 • คลิก New Flow

 • กรอก ชื่อ Flow ที่ต้องการ

 • คลิก Create

การตั้งค่าแบบฟอร์มใน Approve Lines

 • คลิก Set up form...

การสร้างและกำหนดลำดับการอนุมัติสำหรับการทำรายการคำขอต่างๆ

 • Manage Approvers = กำหนดรายชื่อผู้อนุมัติของแต่ละลำดับ

 • Min. Approval Required = เลือกจำนวนผู้อนุมัติขั้นต่ำของแต่ละลำดับ

 • ลำดับกลุ่มการอนุมัติจะเรียงลำดับจาก ด้านล่าง ไป ด้านบน

 • คลิก เพื่อทำการสร้างหรือกำหนดกลุ่มผู้อนุมัติสำหรับ Approve Line นี้

 • กรอก ชื่อ Approver Group

 • คลิก Create

 • คลิก Manage Approver

 • เลือก ผู้อนุมัติ

 • คลิก Save

 • คลิก จำนวนผู้อนุมัติขั้นต่ำ เพื่อกำหนดว่าจะต้องมีผู้อนุมัติในกล่องนี้กี่คน

การกำหนดผู้จัดการในแต่ละ Team

 • คลิก Team Maker

 • กรอก ชื่อที่ต้องการ

 • คลิก ที่ชื่อ

 • คลิก Save