Links

การสร้างแผนก/สาขา (Team)

เมนู Team คือการสร้างกลุ่มแยกตามทีมงาน แผนก หรือสาขา และใช้สำหรับจัดการระดับการอนุมัติ (Approve line) เพื่ออนุมัติคำขอของแบบฟอร์มต่างๆ แยกตามแต่ละ Team ได้

ขั้นตอนการสร้าง Team

 • คลิก Create New Team เพื่อทำการสร้าง Team ใหม่
 • กรอก ชื่อแผนก/สาขา ที่ต้องการ
 • คลิก Create

การสร้าง Sub-Team หรือแผนก/สาขาย่อย

 • คลิก
  เพื่อขยายให้เห็น Sub-Team
 • คลิก Create New Team
 • กรอก ชื่อแผนก/สาขาย่อย
 • คลิก Create

การเพิ่มพนักงานเข้าแผนก/สาขา (Members)

 • กรอก ชื่อพนักงานที่ต้องการที่ ช่องค้นหาพนักงาน
 • คลิก ชื่อพนักงานที่ต้องการเพิ่มเข้าแผนก/สาขา

การสร้าง Flow (Approve Lines)

 • คลิก แถบ Approve Line
 • คลิก New Flow
 • กรอก ชื่อ Flow ที่ต้องการ
 • คลิก Create

การตั้งค่าแบบฟอร์มใน Approve Lines

 • คลิก Set up form...

การสร้างและกำหนดลำดับการอนุมัติสำหรับการทำรายการคำขอต่างๆ

 • Manage Approvers = กำหนดรายชื่อผู้อนุมัติของแต่ละลำดับ
 • Min. Approval Required = เลือกจำนวนผู้อนุมัติขั้นต่ำของแต่ละลำดับ
 • ลำดับกลุ่มการอนุมัติจะเรียงลำดับจาก ด้านล่าง ไป ด้านบน
 • คลิก
  เพื่อทำการสร้างหรือกำหนดกลุ่มผู้อนุมัติสำหรับ Approve Line นี้
 • กรอก ชื่อ Approver Group
 • คลิก Create
 • คลิก Manage Approver
 • เลือก ผู้อนุมัติ
 • คลิก Save
 • คลิก จำนวนผู้อนุมัติขั้นต่ำ เพื่อกำหนดว่าจะต้องมีผู้อนุมัติในกล่องนี้กี่คน

การกำหนดผู้จัดการในแต่ละ Team

 • คลิก Team Maker
 • กรอก ชื่อที่ต้องการ
 • คลิก ที่ชื่อ
 • คลิก Save