การส่งออกข้อมูลเงินเดือน (Export Payroll)

ก่อนการ Proceed Payroll ท่านสามารถ Export ข้อมูลเงินเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติการออกเงินเดือน

สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

  • คลิกปุ่ม Export เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการออกเงินเดือนจากหน้า Payroll

  • คลิกไฟล์ที่ Export เพื่อเปิดดูข้อมูล

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ได้เลย

ในกรณีที่ท่านมีการแก้ไขข้อมูลจากไฟล์ที่ Export แล้วต้องการจะ Import ข้อมูลที่แก้ไขจากไฟล์นี้ ให้ Save ไฟล์เป็นนามสกุล .csv แล้ว Import ไฟล์นี้ได้เลย โดยสามารถศึกษาการ Import เพิ่มเติมจาก การ Import Payroll ได้เลย

Last updated