วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีเรียกดูกะทำงาน

ขั้นตอนการเรียกดูกะทำงาน

    เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
    พิมพ์ข้อความ "เรียกดูกะ" หรือ "ตารางกะ"
Last modified 2d ago
Copy link