วิธีเรียกดูกะทำงาน

ขั้นตอนการเรียกดูกะทำงาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"

  • พิมพ์ข้อความ "เรียกดูกะ" หรือ "ตารางกะ"

Last updated