วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ (Forms)

เป็นเมนูสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มวันลา ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

 • เมนู Forms เป็นเมนูสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มวันลา ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

 • คลิก New Request Form

 • ช่อง Name กรอกชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการสร้าง

 • คลิก Create เพื่อสร้างแบบฟอร์ม

 • คลิกไอคอน เพื่อสร้างรูปแบบของแบบฟอร์ม

 • เลือก ประเภทของข้อมูล

 • คลิก Save

 • Descriptions มีไว้สำหรับอธิบายแบบฟอร์มเพิ่มเติม เช่น ใช้เป็นหมายเหตุของแบบฟอร์มนั้นๆ เป็นต้น

 • Divider เป็นเหมือนเส้นกั้นเมนู

 • Text Field สามารถกรอกข้อความที่เป็น Text ได้ อาจใช้เป็นช่องกรอกเหตุผลสำหรับการขอแบบฟอร์มนี้ เช่น เหตุผลในการขอเบิก เป็นต้น

 • Date Picker เป็นเมนูสำหรับสร้างวันเดือนปีในการที่ต้องการให้พนักงานเลือกวันที่ที่ต้องการทำการ

 • Dropdown เป็นเมนูสำหรับสร้างตัวเลือก

 • Notify to จะเป็นการ Set ให้แจ้งเตือนไปยัง User ที่ Set ไว้ โดยคลิก Notify to

 • เลือก Department / Employee ที่ต้องการส่งแจ้งเตือน

 • คลิก Save