วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ (Forms)
เป็นเมนูสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มวันลา ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
  เมนู Forms เป็นเมนูสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มวันลา ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
  คลิก New Request Form
  ช่อง Name กรอกชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการสร้าง
  คลิก Create เพื่อสร้างแบบฟอร์ม
  คลิกไอคอน
  เพื่อสร้างรูปแบบของแบบฟอร์ม
  เลือก ประเภทของข้อมูล
  คลิก Save
  Descriptions มีไว้สำหรับอธิบายแบบฟอร์มเพิ่มเติม เช่น ใช้เป็นหมายเหตุของแบบฟอร์มนั้นๆ เป็นต้น
  Divider เป็นเหมือนเส้นกั้นเมนู
  Text Field สามารถกรอกข้อความที่เป็น Text ได้ อาจใช้เป็นช่องกรอกเหตุผลสำหรับการขอแบบฟอร์มนี้ เช่น เหตุผลในการขอเบิก เป็นต้น
  Date Picker เป็นเมนูสำหรับสร้างวันเดือนปีในการที่ต้องการให้พนักงานเลือกวันที่ที่ต้องการทำการ
  Dropdown เป็นเมนูสำหรับสร้างตัวเลือก
  Notify to จะเป็นการ Set ให้แจ้งเตือนไปยัง User ที่ Set ไว้ โดยคลิก Notify to
  เลือก Department / Employee ที่ต้องการส่งแจ้งเตือน
  คลิก Save
Last modified 1yr ago
Copy link