Links

การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ (Forms)

เป็นเมนูสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มวันลา ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
 • เมนู Forms เป็นเมนูสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มวันลา ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
 • คลิก New Request Form
 • ช่อง Name กรอกชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการสร้าง
 • คลิก Create เพื่อสร้างแบบฟอร์ม
 • คลิกไอคอน
  เพื่อสร้างรูปแบบของแบบฟอร์ม
 • เลือก ประเภทของข้อมูล
 • คลิก Save
 • Descriptions มีไว้สำหรับอธิบายแบบฟอร์มเพิ่มเติม เช่น ใช้เป็นหมายเหตุของแบบฟอร์มนั้นๆ เป็นต้น
 • Divider เป็นเหมือนเส้นกั้นเมนู
 • Text Field สามารถกรอกข้อความที่เป็น Text ได้ อาจใช้เป็นช่องกรอกเหตุผลสำหรับการขอแบบฟอร์มนี้ เช่น เหตุผลในการขอเบิก เป็นต้น
 • Date Picker เป็นเมนูสำหรับสร้างวันเดือนปีในการที่ต้องการให้พนักงานเลือกวันที่ที่ต้องการทำการ
 • Dropdown เป็นเมนูสำหรับสร้างตัวเลือก
 • Notify to จะเป็นการ Set ให้แจ้งเตือนไปยัง User ที่ Set ไว้ โดยคลิก Notify to
 • เลือก Department / Employee ที่ต้องการส่งแจ้งเตือน
 • คลิก Save