Rejected

รายงานพนักงานที่ถูกปฏิเสธการใช้งานในระบบ

ในหน้า Rejected จะแสดงรายชื่อพนักงานที่ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมบริษัท

Last updated