นำเข้าข้อมูลจำนวนวันลา (Import Leave)

เมื่อลูกค้าเพิ่มพนักงานและกำหนดโควตาวันลาในเมนู Team แล้ว สามารถ Import จำนวนวันลาได้

สำหรับการนำเข้าข้อมูลจำนวนวันลา ให้ลูกค้า Download Template เพื่อกรอกข้อมูลจากไฟล์แนบด้านบน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จต้อง Save File ให้เป็น CSV. ประเภท File format UTF-8

  • คอลัมน์ employee_code รหัสพนักงาน

  • คอลัมน์ leave_type รหัสการลา (กำหนดจากการสร้างประเภทวันลาที่เมนู Leave โดยจะมีช่อง Code ให้กำหนดรหัสประเภทวันลา)

  • คอลัมน์ quota โควตาการลา

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลจำนวนวันลา มีดังนี้

  • คลิกเมนู นำเข้าข้อมูล

  • คลิก นำข้อมูลเข้า

  • คลิก การลา

  • เลือกไฟล์ .csv ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

  • คลิก ดำเนินการต่อ

  • คลิก Import to Onedee

  • นำเข้าข้อมูลเสร็จสิ้น

Last updated