การออกเอกสาร 50ทวิ (Tax certificate)

เมื่อออกเงินเดือนพนักงานเรียบร้อยแล้ว สามารถออกเอกสาร 50ทวิ ได้เลย

  • คลิกเมนู บริษัท

  • คลิก ออกใบทวิ 50

  • คลิก ใบรับรองภาษีส่งออก

  • จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลได้เลย

Last updated