นำพนักงานเข้ากะทำงาน (Import Shift Worker)

การนำพนักงานเข้ากะทำงาน ให้ผู้ใช้งานทำการสร้างเวลากะทำงาน(Time Shift) ให้เรียบร้อยก่อนที่จะ Update Data เข้าระบบ

การนำพนักงานเข้ากะทำงานในระบบ OneDee

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import New

 • คลิก เพิ่มคนเข้ากะทำงาน

 • เลือก ตารางทำงานที่ต้องการทำข้อมูลเข้า

 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูลพนักงานเข้ากะทำงาน

 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee

 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น

 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น

 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ

  • คอลัมภ์ schgenFrom (schedule gen from) จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) เช่น 01/01/2020 เป็นต้น

  • คอลัมภ์ schgenTo (schedule gen to) จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) เช่น 31/01/2020 เป็นต้น

  • คอลัมภ์ shiftName ให้กรอกชื่อกะทำงาน สามารถหาได้จากตารางกะทำงาน ที่เมนู Shift และคลิกชื่อตารางที่ต้องการ

 • คอลัมน์ weekDay ให้กรอกชื่อวันที่จะลงกะให้พนักงาน เช่น Sunday, Monday

 • คอลัมน์ startTime ให้กรอกเวลาเริ่มกะทำงาน ตามเวลากะที่จะจัดให้พนักงาน

 • คอลัมน์ endTime ให้กรอกเวลาสิ้นสุดกะทำงาน ตามเวลากะที่จะจัดให้พนักงาน

 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า

 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย

 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ที่เมนู Shift > เลือกชื่อตารางทำงานที่นำข้อมูลเข้า

Last updated