วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีการเข้าระบบด้วย Enterprise Sign in
การใช้งาน Enterprise Sign in ใช้ได้เฉพาะ Enterprise Customs เท่านั้น

วิธีการ Log in ด้วย Enterprise Sign in

  เข้าแอป OneDee X
  เลือก Enterprise Sign in
  เลือก บริษัท
  กรอก Username/ชื่อผู้ใช้งาน
  กรอก Password/รหัสผ่าน
  แตะ เข้าใช้งาน
Last modified 1yr ago