วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
รายการบัญชีเงินเดือน (Payroll Items)

ใน Payroll items มีรายการอยู่ 4 รูปแบบคือ

  รายได้ (Incomes)
  รายหัก (Deductions)
  สิทธิประโยชน์ (Benefits)
  สวัสดิการ (Welfares)
รายได้ (Incomes)
รายหัก (Deductions)
สิทธิประโยชน์ (Benefits)
สวัสดิการ (Welfares)
  รายได้ (Incomes) ทาง OneDee มีเป็น Standardให้ 3 ประเภทคือ เงินเดือน โอที และโบนัส หากทางบริษัทมีนอกเหนือจากนี้ สามารถสร้างเพิ่มได้โดย คลิก New Incomes
  กรอกชื่อ รายได้ ที่ต้องการ
  เสร็จแล้ว คลิก Create
  รายหัก (Deductions) ทาง OneDee มีเป็น Standardให้ 3 ประเภทคือ สาย ขาด และภาษี หากทางบริษัทมีนอกเหนือจากนี้ สามารถสร้างเพิ่มได้โดย คลิก New Deduction
  กรอกชื่อ รายหัก ที่ต้องการ
  เสร็จแล้ว คลิก Create
  สิทธิประโยชน์ (Benefits) สามารถสร้างได้โดย คลิก New Benefit
  กรอกชื่อ สิทธิประโยชน์ ที่ต้องการ
  เสร็จแล้ว คลิก Create
  สวัสดิการ (Welfares) ทางเรากำหนดประกันสังคมให้ตามกฎหมายแรงงาน หากต้องการสร้างใหม่ คลิก New Social Security/Funds
  กรอกชื่อ สวัสดิการ ที่ต้องการ
  เลือก ประเภทสวัสดิการ ที่ต้องการ
  สามารถ เลือก คำนวณภาษี หรือ ประกันสังคม อัตโนมัติได้
  เสร็จแล้ว คลิก Create
Actual Salary = หักตามฐานเงินเดือน Maximum Salary Amount Used In The Calculation = หักตามฐานเงินเดือนที่กำหนดสูงสุด Percent = กำหนดให้หักเป็นเปอร์เซ็น Amount = หักตามเงินที่กำหนดได้เลย
Last modified 5mo ago
Copy link