วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

นำเข้าข้อมูลพนักงาน (Import Employees)

New Employee
Update Employee
New Employee

การเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import

 • เลือก Employees

 • เลือก New Employee

 • เลือกข้อมูลที่ต้องการ Import เข้าระบบ โดยใช้ Email หรือ Phone

 • คลิก Choose file (สามารถ Import ได้แค่ File CSV. เท่านั้น)

 • เสร็จแล้วคลิก Continue

 • หากเลือกการ Import ข้อมูลด้วย Email หรือ Phone ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เลือก Import ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์

 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก Continue

 • คลิก Import to Onedee

 • Import ข้อมูลสำเร็จแล้ว (หลังจาก Import เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งอีเมลและ Password ไปยังอีเมลที่เพิ่มใน Template)

ไฟล์ที่ Download ไปนี้ ในส่วนที่ต้องกรอกและต้องไม่ซ้ำกันนั้น คือ Employee code และ Email

หากกรอกข้อมูลครบแล้ว ต้อง Save File ให้เป็น CSV. ประเภท File format UTF-8 ตามภาพตัวอย่าง

หลังจากนั้นก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าว Import เข้าระบบ OneDee ได้เลย

Update Employee

การ Update ข้อมูลพนักงานสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import

 • เลือก Employees

 • เลือก Update Employee

 • คลิก Choose file โดยสามารถใช้ File เดิมที่เคย Import New Employee ได้ (สามารถ Import ได้แค่ File CSV. เท่านั้น)

 • เสร็จแล้วคลิก Continue

 • ตรวจสอบข้อมูล Employee Code ให้เรียบร้อย ซึ่งจะต้องตรงกับข้อมูลเดิมที่อยู่ในระบบ OneDee

 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก Continue

 • คลิก Import to Onedee

 • Import ข้อมูลสำเร็จแล้ว (หลังจาก Import เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งอีเมลและ Password ไปยังอีเมลที่เพิ่มใน Template)

ไฟล์ที่ Download ไปนี้ ในส่วนที่ต้องกรอกและต้องไม่ซ้ำกันนั้น คือ Employee code และ Email

หากกรอกข้อมูลครบแล้ว ต้อง Save File ให้เป็น CSV. ประเภท File format UTF-8 ตามภาพตัวอย่าง

หลังจากนั้นก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าว Import เข้าระบบ OneDee ได้เลย