วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

นำเข้าข้อมูลพนักงาน (Import Employees)

  • คลิกเมนู Import

  • คลิก Import

  • เลือก Employees

  • คลิก Choose file (สามารถ Import ได้แค่ File CSV. เท่านั้น)

  • เสร็จแล้วคลิก Continue

  • ตรวจสอบ Position code/Team code ให้ตรงกับรหัสที่กรอกในเมนู Position/Team

  • เสร็จแล้วคลิก Continue

  • คลิก Import to Onedee

  • Import ข้อมูลสำเร็จแล้ว (หลังจาก Import เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งอีเมลและ Password ไปยังอีเมลที่เพิ่มใน Template)

ไฟล์ที่ Download ไปนี้ ในส่วนที่ต้องกรอกและต้องไม่ซ้ำกันนั้น คือ Employee code และ Email

หากกรอกข้อมูลครบแล้ว ต้อง Save File ให้เป็น CSV. ประเภท File format UTF-8 ตามภาพตัวอย่าง

หลังจากนั้นก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าว Import เข้าระบบ OneDee ได้เลย