นำเข้าข้อมูลพนักงาน (Import Employees)

คอลัมน์ temp_password ท่านสามารถกำหนด Password ของพนักงานเพื่อใช้ในการ Log in เข้าระบบได้เลย

การเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import

 • เลือก Employees

 • เลือก New Employee

 • เลือกข้อมูลที่ต้องการ Import เข้าระบบ โดยใช้ Email หรือ Phone

 • คลิก Choose file (สามารถ Import ได้แค่ File CSV. เท่านั้น)

 • เสร็จแล้วคลิก Continue

 • หากเลือกการ Import ข้อมูลด้วย Email หรือ Phone ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เลือก Import ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์

 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก Continue

 • คลิก Import to Onedee

 • Import ข้อมูลสำเร็จแล้ว (หลังจาก Import เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งอีเมลและ Password ไปยังอีเมลที่เพิ่มใน Template)

ไฟล์ที่ Download ไปนี้ ในส่วนที่ต้องกรอกและต้องไม่ซ้ำกันนั้น คือ Employee code และ Email

หากกรอกข้อมูลครบแล้ว ต้อง Save File ให้เป็น CSV. ประเภท File format UTF-8 ตามภาพตัวอย่าง

หลังจากนั้นก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าว Import เข้าระบบ OneDee ได้เลย

Last updated