Export Clocking Data

รายงานที่ Export จากเมนูนี้ จะเป็นข้อมูลดิบ มีการลงเวลากี่ครั้งในแต่ละวัน รายงานจะแสดงข้อมูลทั้งหมด และรายงานในเมนูนี้จะสามารถ Export ได้แค่ไฟล์ CSV. และ Text เท่านั้น

Template

 • คลิกเมนู Report

 • เลือก Export Clocking Data

 • คลิก New Template

 • กรอกชื่อของ Template ในช่อง Template Name

 • เสร็จแล้วเลือก Create

 • กำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการที่ Set Data Range

 • กำหนดคอลัมน์ที่ Select Column

 • Select File Type สามารถเลือก File Type ที่ต้องการได้ (ในที่นี้จะเป็นไฟล์ CSV. และ Text)

 • Add Email เพื่อทำการส่งไฟล์

 • กรอกอีเมลที่ต้องการ

 • เลือก Add เพื่อเพิ่มอีเมล

 • เสร็จแล้วเลือก Apply

 • เสร็จแล้วเลือก Export Clocking Data

 • ไฟล์รายงานจะถูกส่งไปยังอีเมลที่กรอกไว้ สามารถ Download ไฟล์รายงานได้ที่อีเมลได้เลย

History

 • คลิกแถบ History

 • คลิก "..." แล้วเลือก Download ไฟล์ที่ Export จาก Template ได้โดยไม่ต้องส่งผ่าน Email

Last updated