วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างตำแหน่ง (Position)
  เลือกเมนู Position (ตำแหน่ง)
  เลือก New Position
  กรอกชื่อตำแหน่งใน Position Name และ Code (ถ้ามี)
  เลือกประเภทพนักงาน Full-Time หรือ Part-Time
  กำหนด Salary Base หรือฐานเงินเดือน
  เสร็จแล้วกด Create
  เลือกแถบ Employees แล้วกด Add Employee เพื่อเพิ่มพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
  เลือกชื่อพนักงานในช่อง Add Employee
  เลือกวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งของพนักงานในช่อง Active Date
  เสร็จแล้วกด Update
  เลือกแถบ Payroll Items
  Add Income เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นมีการรายได้ให้
  Salary, Overtime และ Bonus สามารถแก้ไขได้ตามนโยบายของบริษัท
  Add Benefit ในกรณีที่ทางบริษัทมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มให้กับพนักงาน
  สำหรับ Overtime สามารถเลือกให้คำนวนเป็นเท่าหรือตามจำนวนเงินได้
  Add Deduction เพื่อกำหนดรายหักอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท
  Tax สามารถแก้ไขได้ตามกฎหมาย
  Welfares จะเป็นการกำหนดประกันสังคม ให้สามารถคำนวณอัตโนมัติหรือกำหนดเองได้
  เลทการขาดงาน (Absence) สามารถกำหนดให้คำนวณอัตโนมัติตามสูตรของระบบได้
  และสามารถกำหนดจำนวนเงินได้เองเช่นกัน
  เลทการสาย (Late) สามารถกำหนดให้คำนวณอัตโนมัติตามสูตรของระบบได้
  และสามารถกำหนดจำนวนเงินได้เองเช่นกัน โดยมีหน่วยให้ 3 แบบคือ - บาท/วินาที - บาท/นาที - บาท/ชั่วโมง
  โดยแต่ละหน่วยระบบจะปัดขึ้นทั้งหมด เช่น เลือกเป็น บาท/ชั่วโมง แต่พนักงานสาย 40 นาที ระบบก็จะปัดขึ้นเป็น 1 ชั่วโมง
Last modified 5mo ago
Copy link