Links

การสร้างตำแหน่ง (Position)

 • เลือกเมนู Position (ตำแหน่ง)
 • เลือก New Position
 • กรอกชื่อตำแหน่งใน Position Name และ Code (ถ้ามี)
 • เลือกประเภทพนักงาน Full-Time หรือ Part-Time
 • กำหนด Salary Base หรือฐานเงินเดือน
 • เสร็จแล้วกด Create
 • เลือกแถบ Employees แล้วกด Add Employee เพื่อเพิ่มพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
 • เลือกชื่อพนักงานในช่อง Add Employee
 • เลือกวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งของพนักงานในช่อง Active Date
 • เสร็จแล้วกด Update
 • เลือกแถบ Payroll Items
 • Add Income เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นมีการรายได้ให้
 • Salary, Overtime และ Bonus สามารถแก้ไขได้ตามนโยบายของบริษัท
 • Add Benefit ในกรณีที่ทางบริษัทมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มให้กับพนักงาน
 • สำหรับ Overtime สามารถเลือกให้คำนวนเป็นเท่าหรือตามจำนวนเงินได้
 • Add Deduction เพื่อกำหนดรายหักอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท
 • Tax สามารถแก้ไขได้ตามกฎหมาย
 • Welfares จะเป็นการกำหนดประกันสังคม ให้สามารถคำนวณอัตโนมัติหรือกำหนดเองได้
 • เลทการขาดงาน (Absence) สามารถกำหนดให้คำนวณอัตโนมัติตามสูตรของระบบได้
 • และสามารถกำหนดจำนวนเงินได้เองเช่นกัน
 • เลทการสาย (Late) สามารถกำหนดให้คำนวณอัตโนมัติตามสูตรของระบบได้
 • และสามารถกำหนดจำนวนเงินได้เองเช่นกัน โดยมีหน่วยให้ 3 แบบคือ - บาท/วินาที - บาท/นาที - บาท/ชั่วโมง
 • โดยแต่ละหน่วยระบบจะปัดขึ้นทั้งหมด เช่น เลือกเป็น บาท/ชั่วโมง แต่พนักงานสาย 40 นาที ระบบก็จะปัดขึ้นเป็น 1 ชั่วโมง