การสร้างตำแหน่ง (Position)

 • เลือกเมนู Position (ตำแหน่ง)

 • เลือก New Position

 • กรอกชื่อตำแหน่งใน Position Name และ Code (ถ้ามี)

 • เลือกประเภทพนักงาน Full-Time หรือ Part-Time

 • กำหนด Salary Base หรือฐานเงินเดือน

 • เสร็จแล้วกด Create

 • เลือกแถบ Employees แล้วกด Add Employee เพื่อเพิ่มพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

 • เลือกชื่อพนักงานในช่อง Add Employee

 • เลือกวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งของพนักงานในช่อง Active Date

 • เสร็จแล้วกด Update

 • เลือกแถบ Payroll Items

 • Add Income เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นมีการรายได้ให้

 • Salary, Overtime และ Bonus สามารถแก้ไขได้ตามนโยบายของบริษัท

 • Add Benefit ในกรณีที่ทางบริษัทมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มให้กับพนักงาน

 • Add Deduction เพื่อกำหนดรายหักอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท

 • Tax สามารถแก้ไขได้ตามกฎหมาย

 • Welfares จะเป็นการกำหนดประกันสังคม ให้สามารถคำนวณอัตโนมัติหรือกำหนดเองได้