วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
ออกเอกสาร สปส. 1-10 (Beta)
  คลิกเมนู Payroll
  เลือก ออกเอกสาร สปส. 1-10 (Beta)
  เลือกเดือนที่ต้องการออกเอกสาร
  เลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร
  เลือก เลขที่สาขา (กรณีที่มีมากกว่า 1 สาขา)
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
  คลิก Download Excel เพื่อนำส่งเอกสารตามลำดับ
Last modified 5mo ago
Copy link