การสร้างโควต้าวันลา (Leave quota)

  • คลิกเมนู Team

  • เลือก Team ที่ต้องการ

  • เลือกแถบ Leave Quota

  • คลิก Add Leave Type เพื่อเพิ่มประเภทวันลา

  • เลือก Leave Type ที่ต้องการ

ในช่อง Quota Type หากมีโควต้าการลารูปแบบเดียวกันในบริษัท เลือกตั้งค่าได้ที่ Fixed Quota

หากบริษัทมีรูปแบบโควต้าการลาแตกต่างกันตามอายุงาน สามารถเลือกตั้งค่าได้ที่ Duration Of Employment

Last updated