วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างโควต้าวันลา (Leave quota)
    คลิกเมนู Team
    เลือก Team ที่ต้องการ
    เลือกแถบ Leave Quota
    คลิก Add Leave Type เพื่อเพิ่มประเภทวันลา
    เลือก Leave Type ที่ต้องการ
ในช่อง Quota Type หากมีโควต้าการลารูปแบบเดียวกันในบริษัท เลือกตั้งค่าได้ที่ Fixed Quota
หากบริษัทมีรูปแบบโควต้าการลาแตกต่างกันตามอายุงาน สามารถเลือกตั้งค่าได้ที่ Duration Of Employment
Last modified 3mo ago
Copy link