การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบ Profile (Uplode Document)

สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลประกอบโปรไฟล์ของพนักงานได้

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ มีดังนี้

  • คลิกเมนู Employee

  • เลือก All Employee

  • คลิกชื่อพนักงานที่ต้องการอัพโหลดไฟล์

  • คลิกแถบ Document

  • คลิก Uplode File

  • คลิก Click here to choose file. เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด

ไฟล์ที่อัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf .png .jpg (ไฟล์รูปจะต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB)

  • เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้ว ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

  • หากต้องการลบไฟล์ที่อัพโหลด ให้คลิก จุดสามจุด ดังภาพ

  • คลิก ลบเอกสาร

Last updated