Links

วิธีการลงเวลาเข้างาน-เลิกงาน

การลงเวลาของ OneDee X มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
  • iBeacon
  • Wi-Fi
  • GPS
  • QR Code
iBeacon
Wi-Fi
GPS
QR Code

ขั้นตอนการลงเวลาเข้างาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
  • พิมพ์ข้อความว่า "เข้างาน"
  • เลือก จุดลงเวลาที่ต้องการเข้างาน

ขั้นตอนการลงเวลาเลิกงาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
  • พิมพ์ข้อความว่า "เลิกงาน"
  • เลือก จุดลงเวลาที่ต้องการเข้างาน