วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
นำเข้าข้อมูลการลา(Import Leave)
ก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ ต้องทำขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างประเภทการลา ที่เมนู Leave ดูเพิ่มเติม: การสร้างประเภทวันลา 2. สร้าง Approve line ในแต่ละแผนก/สาขา ที่เมนู Team ดูเพิ่มเติม: การสร้าง Approve line 3. กำหนด Leave Quota ที่เมนู Team ดูเพิ่มเติม: การสร้างโควต้าวันลา

การนำข้อมูลการลาเข้าระบบ OneDee.ai

 • คลิกเมนู Import
 • คลิก Import New
 • คลิก ข้อมูลการลา
 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูตารางเวลาทำงานที่ต้องการนำเข้า
 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee
 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น
 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น
 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ
  • คอลัมภ์ start date จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) HH:MM เช่น 1/1/2020 08:00 เป็นต้น
  • คอลัมภ์ end date จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) HH:MM เช่น 1/1/2020 18:00 เป็นต้น
  • คอลัมภ์ empCode หากมีเลข 0 ข้างหน้า ให้กำหนดรูปแบบเป็น Text ก่อนแล้วค่อยใส่เลข 0
  • คอลัมภ์ leaveCode หาได้จากเมนู Leave เลือก Leave Type และคลิก จุด 3 จุดหลังชื่อประเภทการลา เลือกแก้ไข จะอยู่ในช่อง Code
import_leave.csv
147B
Text
ตัวอย่างแบบฟอร์ม Import Leave
 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย
 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ดังนี้
 1. 1.
  เมนู Requests แสดงสถานะทั้ง รออนุมัติ และ อนุมัติแล้ว
 2. 2.
  เมนู Report > Forms Report จะแสดงแบบฟอร์มที่อนุมัติเท่านั้น
Last modified 1yr ago