วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
สถานะแบบฟอร์ม (Requests)
  เมนู Request เป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับเรียกดูแบบฟอร์มที่ได้รอการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืออนุมัติแล้ว
  เลือก Set Data Range เพื่อเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการข้อมูล
  เลือกช่วงวันที่ที่โดย Select Duration
  เลือกการค้นหาข้อมูลโดย Search By
  เสร็จแล้ว เลือก Apply
  เลือก Filter เพื่อเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการเรียกดู
  เลือก Status ที่ต้องการ
  เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการดูรายละเอียด
  เลือก View เพื่อดูรายละเอียดของแบบฟอร์มที่ต้องการได้
  แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หากต้องการยกเลิก สามารถกด Cancel This Request ได้เลย
Last modified 1yr ago
Copy link