วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างจุดลงเวลา (Zone)
เมนู Zone เป็นเมนูสำหรับสร้าง/จัดการจุดลงเวลา ประเภทของจุดลงเวลามีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ iBeacon, Wi-Fi, GPS และ QR Code
Here are the articles in this section:
Last modified 2yr ago
Copy link