วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
บัญชีเงินเดือน (Payroll)
  คลิกเมนู Payroll
  เลือก Payroll
  คลิก Create New
  กรอก ชื่อ Payroll ที่ต้องการ
  เลือกจำนวนรอบการออกเงินเดือน (กรณีที่มีการออกเงินเดือนมากกว่า 1 รอบต่อเดือน)
  เลือกสาขาที่ต้องการออกเงินเดือน
  คลิก Create เพื่อสร้าง Template เงินเดือน

การเพิ่มสาขา

การเพิ่มสาขา
  คลิกเมนู Company
  คลิกแถบ Branch
  คลิก Add branch เพื่อกรอกข้อมูลสาขาที่ต้องการเพิ่ม
  กรอกข้อมูลสำหรับสาขาที่ต้องการเพิ่มให้ครบถ้วน
  เสร็จแล้ว คลิก Create เพื่อสร้างสาขาใหม่
  คลิกแถบ พนักงาน
  คลิก เพิ่มพนักงานเข้าบัญชีเงินเดือน
  เลือก ประเภท พนักงาน เช่น Team Employee หรือ Position ได้
  เสร็จแล้ว คลิก Apply
  คลิกแถบ ประวัติการออกเงินเดือน
  แล้ว คลิก ออกรายงานเงินเดือน
  กรอกชื่อ รายงานเงินเดือน ตามต้องการ
  เลือก ช่วงเวลาคิดเงินเดือน
  เสร็จแล้ว คลิก ยืนยัน
  เลือก Set Payroll Period
  เลือก ช่วงเวลาคิดเงินเดือน เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่จะคำนวนเงินเดือน
  เสร็จแล้ว คลิก ซิงค์ข้อมูลใหม่
  ระบบจะแสดงรายงานเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดที่กำหนดฐานเงินเดือนใน Position
  Overtime Late และ Absence จะมีสูตรคำนวณสำเร็จในระบบ หากต้องการใช้สูตรอื่น สามารถคำนวณแล้วนำผลลัพท์ที่ได้มากรอกในช่องโดยตรงได้เช่นกัน
สูตรในการคำนวณใน OneDee Part Time คำนวณสาย ขาดงาน และโอที ค่าเข้างานสาย = (ค่าจ้างต่อชั่วโมง/60) x จำนวนนาทีที่สาย ค่าขาดงาน = (ค่าจ้างต่อชั่วโมง x ชั่วโมงทำงานต่อวัน) x จำนวนวันที่ขาดงาน ค่าแรงโอที = รายได้ต่อชั่วโมง x payrate x ชั่วโมง
Full Time คำนวณสาย ขาดงาน และโอที ค่าเข้างานสาย = จำนวนนาทีที่สาย x (เงินเดือน/30วัน/(ชั่วโมงทำงานต่อวัน/60นาที)) ค่าขาดงาน = จำนวนวันที่ขาด x (เงินเดือน/30วัน) ค่าแรงโอที = (salary/30วัน/8)x payrate x ระยะเวลา(ชั่วโมง)
  หากตรวจสอบยังไม่เสร็จสามารถ Save ไว้ก่อนได้ หาก Save ไว้ จะยังสามารถแก้ไขได้ภายหลัง
  หากต้องการออกรายงานเงินเดือนแล้ว คลิก Proceed Payroll
  กรอกชื่อ ประจำงวด
  กำหนด วันที่จ่าย
  เสร็จแล้ว คลิก ส่งบัญชีเงินเดือน
  ในส่วนนี้จะเป็นสิทธิ์ของ Owner หรือ Administrator เท่านั้นที่จะสามารถ Approve การออกเงินเดือนในแต่ละรอบได้
  หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดก่อนอนุมัติเงินเดือน สามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบก่อนได้
  ระบบจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากทำการ Approve แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการออกเงินเดือนรอบนี้ได้แล้ว
  หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิก Approve
  หากต้องการดูสลิปเงินเดือน คลิก ไอคอนรูปเครื่องปริ้นท์ ของพนักงานที่ต้องการ
  คลิก ยืนยัน
  ระบบจะแสดงสลิปเงินเดือนของพนักงานที่เลือก
  สามารถ Save ไฟล์โดย คลิก ไอคอนรูปเครื่องปริ้นท์ ได้เลย
  สามารถ Export รายงานเงินเดือนได้ โดย พิมพ์ตารางเงินเดือน และ พิมพ์สรุปรายการ
  พิมพ์สรุปรายการ สามารถ Export เป็นไฟล์ PDF. และ Excel ได้
  ไฟล์นำส่งเงินเดือน สามารถนำส่งไฟล์ให้กับธนาคารกสิกร และธนาคารธนชาต
Last modified 4mo ago