บัญชีเงินเดือน (Payroll)

 • คลิกเมนู Payroll

 • เลือก Payroll

 • คลิก Create New

 • กรอก ชื่อ Payroll ที่ต้องการ

 • เลือกจำนวนรอบการออกเงินเดือน (กรณีที่มีการออกเงินเดือนมากกว่า 1 รอบต่อเดือน)

 • เลือกสาขาที่ต้องการออกเงินเดือน

 • คลิก Create เพื่อสร้าง Template เงินเดือน

การเพิ่มสาขา

 • คลิกเมนู Company

 • คลิกแถบ Branch

 • คลิก Add branch เพื่อกรอกข้อมูลสาขาที่ต้องการเพิ่ม

 • กรอกข้อมูลสำหรับสาขาที่ต้องการเพิ่มให้ครบถ้วน

 • เสร็จแล้ว คลิก Create เพื่อสร้างสาขาใหม่

 • คลิกแถบ พนักงาน

 • คลิก เพิ่มพนักงานเข้าบัญชีเงินเดือน

 • เลือก ประเภท พนักงาน เช่น Team Employee หรือ Position ได้

 • เสร็จแล้ว คลิก Apply

 • คลิกแถบ ประวัติการออกเงินเดือน

 • แล้ว คลิก ออกรายงานเงินเดือน

 • กรอกชื่อ รายงานเงินเดือน ตามต้องการ

 • เลือก ช่วงเวลาคิดเงินเดือน

 • เสร็จแล้ว คลิก ยืนยัน

 • เลือก Set Payroll Period

 • เลือก ช่วงเวลาคิดเงินเดือน เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่จะคำนวนเงินเดือน

 • เสร็จแล้ว คลิก ซิงค์ข้อมูลใหม่

 • ระบบจะแสดงรายงานเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดที่กำหนดฐานเงินเดือนใน Position

 • Overtime Late และ Absence จะมีสูตรคำนวณสำเร็จในระบบ หากต้องการใช้สูตรอื่น สามารถคำนวณแล้วนำผลลัพท์ที่ได้มากรอกในช่องโดยตรงได้เช่นกัน

สูตรในการคำนวณใน OneDee Part Time คำนวณสาย ขาดงาน และโอที ค่าเข้างานสาย = (ค่าจ้างต่อชั่วโมง/60) x จำนวนนาทีที่สาย ค่าขาดงาน = (ค่าจ้างต่อชั่วโมง x ชั่วโมงทำงานต่อวัน) x จำนวนวันที่ขาดงาน ค่าแรงโอที = รายได้ต่อชั่วโมง x payrate x ชั่วโมง

Full Time คำนวณสาย ขาดงาน และโอที ค่าเข้างานสาย = จำนวนนาทีที่สาย x (เงินเดือน/30วัน/ชั่วโมงทำงานต่อวัน/60นาที) ค่าขาดงาน = จำนวนวันที่ขาด x (เงินเดือน/30วัน) ค่าแรงโอที = (salary/30วัน/8)x payrate x ระยะเวลา(ชั่วโมง)

 • หากตรวจสอบยังไม่เสร็จสามารถ Save ไว้ก่อนได้ หาก Save ไว้ จะยังสามารถแก้ไขได้ภายหลัง

 • หากต้องการออกรายงานเงินเดือนแล้ว คลิก Proceed Payroll

 • กรอกชื่อ ประจำงวด

 • กำหนด วันที่จ่าย

 • เสร็จแล้ว คลิก ส่งบัญชีเงินเดือน

 • ในส่วนนี้จะเป็นสิทธิ์ของ Owner หรือ Administrator เท่านั้นที่จะสามารถ Approve การออกเงินเดือนในแต่ละรอบได้

 • หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดก่อนอนุมัติเงินเดือน สามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบก่อนได้

 • ระบบจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากทำการ Approve แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการออกเงินเดือนรอบนี้ได้แล้ว

 • หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิก Approve

 • หากต้องการดูสลิปเงินเดือน คลิก ไอคอนรูปเครื่องปริ้นท์ ของพนักงานที่ต้องการ

 • คลิก ยืนยัน

 • ระบบจะแสดงสลิปเงินเดือนของพนักงานที่เลือก

 • สามารถ Save ไฟล์โดย คลิก ไอคอนรูปเครื่องปริ้นท์ ได้เลย

 • สามารถ Export รายงานเงินเดือนได้ โดย พิมพ์ตารางเงินเดือน และ พิมพ์สรุปรายการ

 • พิมพ์สรุปรายการ สามารถ Export เป็นไฟล์ PDF. และ Excel ได้

 • ไฟล์นำส่งเงินเดือน สามารถนำส่งไฟล์ให้กับธนาคารกสิกร และธนาคารธนชาต

Last updated