Welcome to OneDee.ai

คำถามที่คุณอยากรู้

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบก่อนเริ่มใช้งาน

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบก่อนเริ่มใช้งานลงเวลา

  1. สมัครใช้งาน OneDee X

  2. ผู้ดูแลระบบ ทำการสมัครใช้งาน วิธีการสมัครใช้งาน

  3. ทำการกำหนดข้อมูลโปรไฟล์ วิธีการสร้างโปรไฟล์

  4. หลังจากนั้นให้ทำการสร้างบริษัท และกรอกข้อมูลต่างๆ วิธีการสร้างบริษัท

Last updated