Links

การตั้งค่า (Setting)

Tag

Tag ในที่นี้จะใช้ในกรณีที่พนักงานต้องการเพิ่ม Detail ใน Clock ผ่านแอพพลิเคชั่น

  • เลือกเมนู Setting
  • คลิก Tag
  • สร้าง Tag ใหม่โดยคลิก New Tags
  • กรอก Tag Name
  • กรอกรายละเอียดใน Description
  • เลือกสี Select Color
  • เสร็จแล้วคลิก Create