วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การตั้งค่า (Setting)

Tag

Tag ในที่นี้จะใช้ในกรณีที่พนักงานต้องการเพิ่ม Detail ใน Clock ผ่านแอพพลิเคชั่น

  • เลือกเมนู Setting

  • คลิก Tag

  • สร้าง Tag ใหม่โดยคลิก New Tags

  • กรอก Tag Name

  • กรอกรายละเอียดใน Description

  • เลือกสี Select Color

  • เสร็จแล้วคลิก Create