Deactivated

รายงานพนักงานที่ถูกระงับการใช้งาน

เมนู Deactivated จะแสดงรายชื่อพนักงานที่ถูกระงับการใช้งานเข้า ซึ่งผู้ดูแลระบบหรือแอดมินสามารถกำหนดวันที่ที่พนักงานได้ทำการลาออกจากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าใช้ระบบ Payroll หากมีพนักงานลาออก ให้ Revome พนักงานออกจากเมนู Position และ Payroll ด้วย

การ Export รายชื่อพนักงาน Deactivated

  • คลิกปุ่ม Export

  • กรอก Email ที่ต้องการส่งรายงานให้

  • คลิก Add แล้วคลิก Send ได้เลย (ไฟล์รายงานที่ได้จะเป็นไฟล์ Excal)

Last updated