Deactivated

รายงานพนักงานที่ถูกระงับการใช้งาน

เมนู Deactivated จะแสดงรายชื่อพนักงานที่ถูกระงับการใช้งานเข้า ซึ่งผู้ดูแลระบบหรือแอดมินสามารถกำหนดวันที่ที่พนักงานได้ทำการลาออกจากบริษัท