วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การตั้งค่าการลา (Leave)
การตั้งค่าการลามี 2 เมนู ดังนี้
Leave Type
Leave Balance
การสร้างประเภทวันลา (Leave Type)
  คลิกเมนู Leave
  เลือก Leave Type
  สร้างประเภทวันลา โดยคลิก New Leave Type
  กรอกชื่อประเภทวันลา ช่อง Leave Type Name
  ตั้ง Pro-Rate (ถ้ามี/Pro-Rate นี้สามารถตั้งค่าตามนโยบายของแต่ละบริษัทได้เลย)
  เลือก Paid Time Off ในกรณีที่วันหยุดนั้นจะต้องจ่ายค่าจ้าง
  เสร็จแล้ว คลิก Create เพื่อสร้างประเภทวันลา

โควต้าวันลาสะสม (Leave balance)

  คลิกเมนู Leave
  เลือก Leave Balance
  หน้า Leave Balance จะแสดงโควต้าวันลาของพนักงานทุกคนโดยแสดง จำนวนวันลาคงเหลือ/จำนวนโควต้าที่ได้
  ยอดคงเหลือ สามารถแก้ไขจำนวนวันคงเหลือได้
  ยอดคงเหลือยกมา สามารถเพิ่มโควต้าวันลาสะสมของปีที่ผ่านมาได้
  หากต้องการ Reset วันลา คลิก Set Reset Data
  Carry Forward = การยกโควต้าวันลาของปีที่แล้วที่ใช้ไม่หมด มาปีปัจจุบันโดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็น
  Max Carry Forward = จำนวนโควต้าวันลาที่ไม่ได้ใช้ของปีที่แล้ว โดยจะนำจำนวนโควต้าที่กำหนดในปีนี้ นำไปหักตามเปอร์เซ็นของ Carry Forward
  Leave type = ประเภทวันลาที่ต้องการรีเซต (สามารถเลือกได้)
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Save
  หากต้องการ Filter ดูพนักงานเป็นรายคน คลิก Filter ได้เลย
  สามารถเลือก Filter ตาม Leave type
  Search by Employee
  พิมพ์ชื่อพนักงานที่ต้องการในช่อง Employee ได้เลย
  หากต้องการ Export Leave balance ออกมาเป็น Excel สามารถคลิก Export ได้เลย
  กรอกอีเมลที่ต้องการให้ข้อมูลส่งให้ในช่อง Enter Email
  คลิก Add
  คลิก Send แล้วรอประมาณ 2-5 นาที จะได้รับรายงานตามเมลที่กรอก
Last modified 2mo ago
Copy link