การตั้งค่าการลา (Leave)

การตั้งค่าการลามี 2 เมนู ดังนี้

การสร้างประเภทวันลา (Leave Type)

  • คลิกเมนู Leave

  • เลือก Leave Type

  • สร้างประเภทวันลา โดยคลิก New Leave Type

  • กรอกชื่อประเภทวันลา ช่อง Leave Type Name

  • กรอกรหัสประเภทวันลา ช่อง Code (หากไม่มีรหัสประเภทวันลา ไม่ต้องกรอก)

  • ตั้ง Pro-Rate (ถ้ามี/Pro-Rate นี้สามารถตั้งค่าตามนโยบายของแต่ละบริษัทได้เลย)

  • เลือก Paid Time Off ในกรณีที่วันหยุดนั้นจะต้องจ่ายค่าจ้าง

  • เสร็จแล้ว คลิก Create เพื่อสร้างประเภทวันลา

Last updated