วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

ปฏิทินวันหยุด (Holidays)

  • เลือกเมนู Holidays (ปฏิทินวันหยุด)

  • กด Add New Holiday เพื่อเพิ่มวันหยุดของบริษัท

  • กรอกชื่อวันหยุดที่ต้องการเพิ่มในช่อง Holiday Name

  • เลือกวันที่ที่ต้งการเพิ่มวันหยุดของบริษัท ใน Choose Date

  • เสร็จแล้วกด Create

  • Public Holiday = วันหยุดสากล หรือวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน ที่ทางระบบได้กำหนดไว้ให้

  • Company Holiday = วันหยุดของบริษัท สามารถกำหนดได้เอง