วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
ปฏิทินวันหยุด (Holidays)
  เลือกเมนู Holidays (ปฏิทินวันหยุด)
  กด Add New Holiday เพื่อเพิ่มวันหยุดของบริษัท
  กรอกชื่อวันหยุดที่ต้องการเพิ่มในช่อง Holiday Name
  เลือกวันที่ที่ต้งการเพิ่มวันหยุดของบริษัท ใน Choose Date
  เสร็จแล้วกด Create
  Public Holiday = วันหยุดสากล หรือวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน ที่ทางระบบได้กำหนดไว้ให้
  Company Holiday = วันหยุดของบริษัท สามารถกำหนดได้เอง
Last modified 1yr ago
Copy link