Links

ปฏิทินวันหยุด (Holidays)

  • เลือกเมนู Holidays (ปฏิทินวันหยุด)
  • กด Add New Holiday เพื่อเพิ่มวันหยุดของบริษัท
  • กรอกชื่อวันหยุดที่ต้องการเพิ่มในช่อง Holiday Name
  • เลือกวันที่ที่ต้งการเพิ่มวันหยุดของบริษัท ใน Choose Date
  • เสร็จแล้วกด Create
  • Public Holiday = วันหยุดสากล หรือวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน ที่ทางระบบได้กำหนดไว้ให้
  • Company Holiday = วันหยุดของบริษัท สามารถกำหนดได้เอง