5 ข้อ ที่ลูกค้าควร Set ระบบก่อนใช้ OneDee.ai

  1. หากลูกค้าสมัครใช้งานแล้ว ควรเพิ่มพนักงานเข้าระบบก่อน

  • พนักงานไม่เกิน 5 - 100 แนะนำให้พนักงานส่งคำขอเข้าร่วมผ่านแอพมา แล้วกดอนุมัติรับพนักงานเข้าระบบ

  • พนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป แนะนำใช้การ Import พนักงานเข้าระบบแทน

2. สร้างจุดลงเวลา เพื่อให้พนักงานลงเวลาตามสถานที่ที่เรากำหนด

3. สร้างกะเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานทราบกะทำงานของตัวเอง และ เพื่อให้มีรายงานแสดงใน Timesheet คำนวณขาดลามาสายตามกะที่กำหนดให้

4. หากต้องการให้พนักงานขอแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านแอพ สามารถ Set ตามขั้นตอนดังนี้

5. ในกรณีต้องการใช้ Payroll ต้อง Set ระบบดังนี้ก่อน

5.1 ต้อง Set เมนู Payroll Item ตามนโยบายของบริษัทก่อน

5.2 Set เมนู Position เพื่อกำหนดฐานเงินเดือนตามตำแหน่งของบริษัท

5.3 Set Template ของ Payroll เพื่อคำนวณเงินเดือนต่างๆ

Last updated