วิธีใช้งาน App.OneDee.ai

Convert to clock

การลงเวลาในรูปแบบ Check in/out ผ่าน Group Chat ในแต่ละ Group จะแสดงข้อมูลการเวลาเฉพาะในรายงาน Timeline หากต้องการให้ข้อมูลการลงเวลาในรูปแบบดังกล่าวแสดงและคำนวณในรายงาน Timesheet สามารถทำได้ดังนี้
  • ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Report/รายงาน

  • ขั้นตอนที่ 2 คลิก Timeline

  • ขั้นตอนที่ 3 คลิก Filter เพื่อทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ

  • ขั้นตอนที่ 4 เลือกข้อมูลที่ต้องการ

  • ขั้นตอนที่ 5 คลิก Apply

  • ขั้นตอนที่ 6 จะแสดงรูปแบบการลงเวลา Check in

  • ขั้นตอนที่ 7 คลิก ข้อมูลการลงเวลา Check in

  • ขั้นตอนที่ 8 คลิก Convert to Clock