วิธีใช้งาน App.OneDee.ai

Delete Clock (ลบเวลา)

ขั้นตอนการ Delete Clock (ลบเวลา)

  • ไปยังเมนู Report

  • คลิก Timeline

  • คลิก แถบเวลา ที่ต้องการลบ

  • คลิกไอคอน รูปถังขยะ เพื่อลบเวลา

  • คลิก Delete (ลบ)