Links
Comment on page

Welcome to OneDee.ai

คำถามที่คุณอยากรู้

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบก่อนเริ่มใช้งาน

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบก่อนเริ่มใช้งานลงเวลา

 1. 1.
  สมัครใช้งาน OneDee X
 2. 2.
  ผู้ดูแลระบบ ทำการสมัครใช้งาน วิธีการสมัครใช้งาน
 3. 3.
  ทำการกำหนดข้อมูลโปรไฟล์ วิธีการสร้างโปรไฟล์
 4. 4.
  หลังจากนั้นให้ทำการสร้างบริษัท และกรอกข้อมูลต่างๆ วิธีการสร้างบริษัท